NGỌC RỒNG NICK TẦM TRUNG

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Namek

Tiền card: 144,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 150,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 240,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 100,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 168,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Namek

Tiền card: 144,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 100,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Namek

Tiền card: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 100,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Trái đất

Tiền card: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 170,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 204,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 150,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Namek

Tiền card: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 144,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 170,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 204,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 190,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 228,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 144,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 144,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 240,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,200,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Trái đất

Tiền card: 1,440,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 150,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 750,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Namek

Tiền card: 900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 30,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Namek

Tiền card: 36,000 VNĐ