NGỌC RỒNG NICK VIP

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,200,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Trái đất

Tiền card: 1,440,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 300,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Trái đất

Tiền card: 360,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 150,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,400,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Trái đất

Tiền card: 1,680,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 750,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Namek

Tiền card: 900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 144,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 300,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 360,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 300,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Namek

Tiền card: 360,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 180,000 VNĐ

Máy chủ: 1 sao

Hành tinh: Xayda

Tiền card: 216,000 VNĐ